LIM Center, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warschau, Polen
+48 (22) 364 58 00

Privacybeleid

PRIVACYBELEID VOOR DE WEBSITE HTTPS://TS2.SPACE 

§ 1
ALGEMENE BEPALINGEN

 1. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens die zijn verzameld via de https://ts2.space-site is TS2 SPACE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID (TS2 SPACE Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) ingeschreven in het ondernemersregister dat wordt bijgehouden door de rechtbank van de hoofdstad Warschau, 12thHandelsafdeling van de nationale rechtbank Register KRS onder KRS-nummer: 0000635058, fiscaal identificatienummer NIP: 7010612151, statistisch nummer REGON: 365328479, aandelenkapitaal: PLN 1 000 000, hoofdvestiging en adres voor service: Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-679 Warschau, Polen, e-mailadres: [e-mail beveiligd], telefoonnummer: +48 22 630 70 70, hierna "gegevensbeheerder" of serviceprovider genoemd.
 2. Persoonsgegevens die door de Verwerkingsverantwoordelijke via de website worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/WE (algemene verordening gegevensbescherming), hierna de AVG.

§ 2
TYPE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS, DOEL EN REIKWIJDTE VAN DE GEGEVENSVERZAMELING

 1. DOEL EN RECHTSGROND VAN DE VERWERKING. De gegevensbeheerder verwerkt de persoonsgegevens van een gebruiker als hij het contactformulier gebruikt om de vraag te beantwoorden. De gegevens worden alleen verwerkt na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.
 2. TYPE VAN DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS. Om het contactformulier te gebruiken, dient de gebruiker het volgende in:
  • Naam en achternaam,
  • Bedrijfsnaam,
  • Belastingidentificatienummer NIP, 
  • Adres,
  • E-mailadres.
 3. BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS. Persoonsgegevens die door Gebruikers worden ingediend, worden door de Verwerkingsverantwoordelijke bewaard gedurende de volgende bewaartermijnen:
 4. Indien de rechtsgrondslag uitvoering overeenkomst is: persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst en daarna tot het verstrijken van een eventuele wettelijke verjarings- of verjaringstermijn. Tenzij een specifieke regeling anders bepaalt, is de verjaringstermijn zes jaar, terwijl voor vorderingen met betrekking tot periodieke prestaties en vorderingen in verband met het uitoefenen van zakelijke activiteiten drie jaar is.
 5. Indien de wettelijke basis toestemming is: persoonsgegevens worden opgeslagen totdat de toestemming wordt ingetrokken, en daarna tot het verstrijken van een wettelijke verjaringstermijn of verjaringstermijn voor claims die kunnen worden ingediend door de gegevensbeheerder of die kunnen worden ingesteld tegen de gegevensbeheerder. Tenzij een specifieke regeling anders bepaalt, is de verjaringstermijn zes jaar, terwijl voor vorderingen met betrekking tot periodieke prestaties en vorderingen in verband met het uitoefenen van zakelijke activiteiten drie jaar is.
  1. De gegevensbeheerder kan aanvullende gebruikersinformatie verzamelen, waaronder met name: het IP-adres van de computer van een gebruiker, het IP-adres van de internetprovider, domeinnaam, browsertype, duur van een bezoek, besturingssysteem.
 1. Als de betrokkene afzonderlijk toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking (artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG), kunnen zijn persoonsgegevens worden verwerkt voor het verzenden van elektronische marketingberichten of voor direct marketing via de telefoon – in overeenstemming met artikel 10, paragraaf 2 van de wet betreffende de levering van elektronische diensten van 18 juli 2002 of artikel 172, lid 1 van de wet op de telecommunicatiewet van 16 juli 2004, met inbegrip van geprofileerde marketingcommunicatie als de betrokkene toestemming heeft gegeven om dergelijke communicatie te ontvangen.
  1. De verwerkingsverantwoordelijke kan navigatiegegevens verzamelen, inclusief links en verwijzingen gevolgd door de gebruiker of informatie over de activiteit van de gebruiker op de website. De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke (artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG), voor zover deze gegevens worden gebruikt om de toegang tot de elektronische diensten die via de website worden verleend te vergemakkelijken en om de functionaliteit van deze diensten.
  2. Het indienen van persoonlijke gegevens bij https://ts2.space is vrijwillig.
  3. De via de Website verzamelde persoonsgegevens worden automatisch verwerkt door middel van profilering als de betrokkene heeft ingestemd met een dergelijke verwerking (artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG). Als resultaat van profilering wordt van elke betrokkene een profiel opgebouwd dat de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt om beslissingen te nemen met betrekking tot gebruikers en om hun persoonlijke voorkeuren, gedragingen en attitudes te analyseren of te voorspellen.
 2. De verwerkingsverantwoordelijke zal alle redelijke stappen ondernemen om de belangen van de betrokkenen te beschermen en ervoor te zorgen dat alle gegevens:
  1. rechtmatig verwerkt, 
  2. alleen verkregen voor specifieke, wettige doeleinden en niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden,
  3. feitelijk juist, adequaat en relevant zijn in relatie tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; opgeslagen in een vorm die identificatie van de betrokkene mogelijk maakt, niet langer dan nodig is voor die doeleinden.

§ 3
TOEGANG VAN DERDEN TOT PERSOONLIJKE INFORMATIE

 1. De persoonlijke informatie van gebruikers wordt gedeeld met externe dienstverleners om de dienstverlener in staat te stellen zijn bedrijf te runnen via https://ts2.space. Afhankelijk van de contractuele afspraken en omstandigheden verwerken deze externe dienstverleners persoonsgegevens in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke (verwerkers) of bepalen zij zelf de doeleinden waarvoor en de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt (verwerkingsverantwoordelijken).
 2. De persoonlijke gegevens van de Gebruikers worden alleen opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

§ 4
RECHT VAN CONTROLE, TOEGANG EN RECTIFICATIE

 1. Elke Gebruiker heeft recht op inzage en/of rectificatie van zijn persoonsgegevens, evenals het recht op wissing, het recht op beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken zonder die van invloed zijn op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.
 2. Wettelijke basis voor de rechten van betrokkenen:
  1. Toegang tot persoonlijke gegevens– Artikel 15 van de AVG
  2. Rectificatie van persoonsgegevens– Artikel 16 van de AVG,
  3. Wissen van persoonsgegevens (recht om vergeten te worden)– Artikel 17 van de AVG,
  4. Beperking van gegevensverwerking– Artikel 18 van de AVG,
  5. data portabiliteit– Artikel 20 van de AVG,
  6. Bezwaar tegen verwerking– Artikel 21 van de AVG,
  7. Intrekking van toestemming voor verwerking– Artikel 7, lid 3, van de AVG.
 3. De Gebruiker kan zijn rechten onder punt 2 uitoefenen door een e-mailbericht te sturen naar: [e-mail beveiligd]
 4. Als er een verzoek wordt ontvangen met betrekking tot de rechten van een betrokkene, moet de gegevensbeheerder het verzoek van een gebruiker onverwijld, maar niet later dan binnen een maand na ontvangst van het verzoek, inwilligen of weigeren te handelen. Als een verzoek echter complex is of als de verwerkingsverantwoordelijke meer verzoeken ontvangt, kan de verwerkingsverantwoordelijke de reactietermijn met nog eens twee maanden verlengen. Als dit het geval is, zal de gegevensbeheerder de gebruiker binnen een maand na ontvangst van zijn verzoek informeren en uitleggen waarom de verlenging nodig is.
 5. Indien de betrokkene van mening is dat er in verband met hem betreffende persoonsgegevens een inbreuk op de AVG bestaat, kan de betrokkene een klacht indienen bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

§ 5
COOKIE BELEID

 1. Https://ts2.space maakt gebruik van cookies. Door de website te blijven gebruiken zonder de browserinstellingen te wijzigen, stemt de Gebruiker in met het gebruik van cookies.
 2. Cookies zijn essentieel voor het aanbieden van elektronische diensten via de Shop. Cookies bevatten informatie die nodig is voor het goed functioneren van de Winkel en voor de statistische analyse van het websiteverkeer.
 3. De website gebruikt twee soorten cookies: “sessie” cookies en “permanente” cookies.
  1. "Sessie"-cookies zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de Gebruiker worden opgeslagen totdat deze uitlogt (de website verlaat).
  2. "Permanente" cookies blijven op het apparaat van de gebruiker opgeslagen totdat ze na een bepaalde tijd handmatig of automatisch worden verwijderd.
 4. De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt zijn eigen cookies om informatie te verstrekken over hoe individuele gebruikers omgaan met de website. Deze bestanden verzamelen informatie over hoe gebruikers de website gebruiken, welk type website de gebruiker naar https://ts2.space heeft verwezen, de frequentie van bezoeken en het tijdstip van elk bezoek. Deze informatie registreert geen persoonlijke gegevens van gebruikers en wordt uitsluitend gebruikt voor statistische analyse van het websiteverkeer.
 5. De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt cookies van derden voor het verzamelen van algemene en anonieme statische gegevens door middel van Google Analytics, een webanalysetool (gegevensbeheerder voor cookies van derden: Google Inc. gevestigd in de VS).
 6. De Gebruiker kan de cookierechten aanpassen via opties in zijn browserinstellingen. Meer gedetailleerde informatie over cookiebeheer met specifieke webbrowsers is te vinden in de respectieve instellingen van de browsers.

§ 6
SLOTBEPALINGEN

 1. De verwerkingsverantwoordelijke zal alle noodzakelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de gegevens tijdens de verwerking te beschermen, waarbij een beveiligingsniveau wordt gewaarborgd dat past bij de aard van de te beschermen gegevens en in het bijzonder de gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, overname, verwerking in strijd met wet, wijziging, verlies, beschadiging of vernietiging.
 2. De Dienstverlener zal passende technische maatregelen nemen om de elektronische persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde onderschepping of wijziging.
 3. In gevallen waarin dit privacybeleid niet voorziet, zijn de relevante bepalingen van de AVG van toepassing, evenals de toepasselijke bepalingen van de Poolse wet.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *